Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Chanan-chida Traditionele Thai Massage, Wellness & Spa

 • Iedereen die gebruik maakt van de diensten van Chanan-chida Traditionele Thai Massage, Wellness & Spa verklaart akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.
 • Deze Algemene Voorwaarden kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast, aangevuld, of vervangen, hoewel zulke wijzigingen niet van toepassing zijn op reeds verrichte boekingen. Deze Algemene Voorwaarden zijn terug te vinden op de website.
 • Chanan-chida Traditionele Thai Massage, Wellness & Spa verleent geen medische massages/behandelingen. Bij medische klachten dient cliënt met zijn/haar behandelend arts of specialist te overleggen alvorens een behandeling te ondergaan.
 • Chanan-chida Traditionele Thai Massage, Wellness & Spa verleent geen erotische massages, aanvraag tijdens een behandeling wordt niet op prijs gesteld en kan tot staken van de behandeling leiden.
 • Bij alle massages is het dragen van ondergoed verplicht.
 • Opdrachtgever/cliënt maakt uit eigen vrije wil gebruik van diensten van Chanan-chida Traditionele Thai Massage, Wellness & Spa en deze kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, welke ook, die uit deelneming aan massage en/of behandelingen en/of gebruikmakend van de diensten van Chanan-chida Traditionele Thai Massage, Wellness & Spa
 • Is er sprake van medische klachten, is cliënt in behandeling bij een arts of specialist of gebruikt medicijnen die het reactievermogen beïnvloeden dan dient cliënt dit door te geven. Belangrijk voor vrouwen: als u zwanger bent, of in de aanlooptijd om het te worden, moet u dit voorafgaand aan de behandeling beslist melden. Cliënt blijft verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de gezondheid aan Chanan-chida Traditionele Thai Massage, Wellness & Spa.
 • Uw persoonlijke en/of medische gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit aan derden verstrekt.
 • Chanan-chida Traditionele Thai Massage, Wellness & Spa behoudt zich het recht voor een cliënt van behandeling uit te sluiten.
 • Gedurende een massage/behandeling dient u uw mobiele telefoon uit te schakelen.
 • Annulering van een behandeling/opdracht is tot 24 uur voor aanvang, telefonisch of per e-mail, mogelijk. Hierna worden de kosten in rekening gebracht van de gevraagde behandeling. De behandeling dient direct na afloop contant afgerekend te worden.
 • Chanan-chida Traditionele Thai Massage, Wellness & Spa behoudt zich het recht voor een opdracht te annuleren of te weigeren, indien er naar het oordeel van Chanan-chida Traditionele Thai Massage, Wellness & Spa geen sprake is van een hygiënische situatie. Restitutie van de kosten vindt dan niet plaats.
 • Chanan-chida Traditionele Thai Massage, Wellness & Spa stelt zich niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van eigendommen en ongevallen in en rondom de massagepraktijk.
 • Chanan-chida Traditionele Thai Massage, Wellness & Spa is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar overeenkomsten en/of andere verplichtingen niet kunnen worden nagekomen door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke bijzonder oorzaak/omstandigheid, die in redelijkheid niet geacht kan worden voor het risico van Chanan-chida Traditionele Thai Massage, Wellness & Spa te komen. Chanan-chida Traditionele Thai Massage, Wellness & Spa heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. In geen geval is Chanan-chida Traditionele Thai Massage, Wellness & Spa gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
 • Opdrachtgever/cliënt dient tijdig aanwezig te zijn op de overeengekomen locatie en tijdstip.

Kadobonnen

 • De kadobon dient voorafgaand aan de massage overlegd te worden en kan niet achteraf verzilverd worden.
 • Op elke kadobon is een uitgiftedatum vermeld. De bon is geldig tot drie jaar na uitgifte hiervan.
 • Bij inlevering van de kadobon vindt geen gehele of gedeeltelijke teruggaaf van geld plaats.
 • Elke bon moet zonder zichtbare schade aangeboden worden.
 • Het reproduceren van de kadobonnen is verboden, handel en verkoop vindt uitsluitend plaats via Chanan-chida Traditionele Thai Massage, Wellness & Spa. Het namaken van kadobonnen wordt gezien als een overtreding, zal niet worden geaccepteerd en aangifte zal worden gedaan.
 • Kadobonnen zijn alleen geldig indien deze voorzien zijn van een geldige handtekening en stempel van Chanan-chida Traditionele Thai Massage, Wellness & Spa.